Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma naar Nederlands recht en met beperkte aansprakelijkheid “Zoekhetbedrijf handelend onder naam de-media-stunter.nl.”, zaakdoende op 5652 BJ te Eindhoven aan de Meerenakkerplein 21.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. de diensten van opdrachtnemer, met terzijde stelling en afwijzing van de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. Door ondertekening van de overeenkomst c.q. de opdrachtbevestiging, derhalve het plaatsen van een opdracht, verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met deze voorwaarden en ermee akkoord te gaan, dat de voorwaarden derhalve onderdeel uitmaken van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging alsook een exemplaar van de voorwaarden te hebben ontvangen.
3. De eventueel van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. Ingeval van een mondelinge aanvaarding zijdens de opdrachtgever van de offerte c.q. opdracht zijdens opdrachtgever wordt de inhoud van de offerte, behoudens tegenbewijs, geacht correct en volledig hetgeen overeengekomen is tussen partijen weer te geven.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of verstrekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
5. De diensten worden door opdrachtnemer uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever verricht aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
6. Blijft de opdrachtgever na sommatie in gebreke mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst, dan heeft opdrachtnemer naar keuze hetzij het werk uit te voeren op een door opdrachtnemer te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon / personen de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan – indien nodig – na daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

Artikel 6 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt / zichzelf laat vertegenwoordigen in een civiele, tucht– of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te exploiteren, te distribueren of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen, of enige andere manier.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
4. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel, is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd per gebeurtenis een bedrag van EUR 5.000,–. (zegge: vijfduizend euro) en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een bedrag van EUR 500,–. (zegge: vijfhonderd euro), welke verschuldigde bedragen direct opeisbaar zijn zonder enige ingebrekestelling.

Artikel 8 Honorarium

1. Het honorarium van opdrachtnemer luidt in Euro exclusief Omzetbelasting of andere belastingen, heffingen en rechten. 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voor– en verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in twaalf fases aan de opdrachtgever gefactureerd. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht, voor zover die ook verschuldigd is.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van automatische incasso.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de nietnakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten c.q. de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder gehoudenheid van opdrachtnemer tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de betreffende opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen per aangetekende post en per telefax binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgevers reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd hetgeen vermeld in artikel 8.4, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De prestatietijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging is ontstaan ten gevolg van wijziging van bedoelde omstandigheden, wordt de prestatietijd voor zover nodig met minstens de duur van die vertraging verlengd.
4. Onverminderd het hiervoor bepaalde met betrekking tot de prestatietijd, wordt de prestatietijd verlengd met de duur van de vertraging, die aan de zijde van opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te verkrijgen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Correctie en wijzigingen

1. Opdrachtnemer houdt bij het leveren van de gevraagde diensten drie fases aan in het productieproces.
2. Website: bij het ontwerpen van een website wordt eerst een schets afgeleverd waar opdrachtgever correcties en wijzigingen aan mag doorgeven. Dit beperkt zich tot kleurcorrecties en vormen. Na goedkeuring van de schets, wordt deze gedigitaliseerd, waarna een laatste correctieronde plaatsvindt. Tijdens de tweede correctieronde kan opdrachtgever correcties in kleuren doorgeven.
3. Logo: bij het ontwerpen van een logo/huisstijl worden eerst twee schetsen afgeleverd waar opdrachtgever correcties en wijzigingen aan mag doorgeven. Dit beperkt zich tot kleurcorrecties en vormen. Na goedkeuring van één schets, wordt deze gedigitaliseerd, waarna een laatste correctieronde plaatsvindt. Tijdens de tweede correctieronde kan opdrachtgever correcties in kleuren doorgeven.
4. Huisstijl: bij het ontwerpen van de huisstijl wordt eerst een schets afgeleverd waar opdrachtgever correcties en wijzigingen aan mag doorgeven. Dit beperkt zich tot kleurcorrecties en vormen. Na goedkeuring van de schets, wordt deze gedigitaliseerd, waarna een laatste correctieronde plaatsvindt. Tijdens de tweede correctieronde kan opdrachtgever correcties in kleuren doorgeven.

Artikel 13 Opzegging

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk per telefax alsmede per aangetekende post aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij die zorgvuldigheid in acht nemen die van een grafisch bureau c.q. websitebouwer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. Indien opdrachtnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer en er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot:
a Het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid;
b het bedrag dat door opdrachtnemer’s desbetreffende assuradeur(s) wordt gedekt, indien en voorzover opdrachtnemer verzekerd is en het/de uitkeringsbedrag(en) meer bedraagt/bedragen dan het honorarium zoals bedoeld in onderdeel a van dit lid, vermeerderd met het eigen risico.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbare handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 BW.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassingen zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.